DA.AL corp. s.r.o.

Vítáme Vás na stránkách společnosti DA.AL corp. s.r.o.

Naše firma pro Vás zajistí komplexní služby v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), hygieny práce. Dále poskytujeme poradenskou činnost v oblastech přepravy nebezpečných látek po silnici (ADR), železnici (RID) a po moři (IMDG-Code).

Naše firma je datem založení (2. červenec 2013) poměrně mladá, máme však tým odborníků s praxí přesahující 10 let v daných oborech.

Působnost naší firmy je především v Moravskoslezském kraji, poradenskou činnost však provádíme po celé České republice. Poradenská činnost v oblastech přepravy nebezpečných látek po silnici (ADR), železnici (RID), po moři (IMDG-Code) pak také i na Slovensku.

Klientům zprostředkujeme také zajištění pracovně-lékařských služeb na pracovišti, a to naším externím dodavatelem, společností MEDIKAAL–TT, s.r.o.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Naše společnost provádí školící a poradenskou činnost v tomto rozsahu:

Požární ochrana (PO)

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak.

Naše společnost provádí školící a poradenskou činnost v tomto rozsahu:

Hygiena práce

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Návrh předkládá osoba, která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních nebo obdobných pracovních vztazích (dále jen "zaměstnavatel"), a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací.

Naše společnost provádí školící a poradenskou činnost v tomto rozsahu:

Poradenská činnost v oblastech přepravy nebezpečných látek po silnici (ADR), železnici (RID) a po moři (IMDG-Code)

Naše společnost provádí školící a poradenskou činnost v tomto rozsahu:

Kontakt

Ing. Aleš Vymazal
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
Odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany

+420 606 724 608
ales.vymazal@centrum.cz
David Urbačka
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
Bezpečnostní poradce ADR, RID, IMDG-Code

+420 734 144 746
david.urbacka@centrum.cz
Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás oslovit prostřednictvím kontaktních informací, popřípadě můžete využít kontaktní formulář.
Kontaktní formulář